Koordinaciono vijeće

Svetlana Tihanovskaja je lider demokratske Bjelorusije, a sve strukture sustvorene na njezinu inicijativu, uključujući Koordinaciono vijeće i Narodnu antikriznu upravu su ovlaštena tijela koja predstavljaju čitav bjeloruski narod, uključujući Bjeloruse u inostranstvu. 

 je jedino predstavničko tijelo bjeloruskog društva. Nastala je na inicijativu Svetlane Tihanovske da bi se organizovao proces prevladavanja političke krize i osigurala harmonija u društvu, kao i zaštita suvereniteta i neovisnosti Republike Bjelorusije. Vijeće djeluje na osnovu temeljnih načela Ustava Republike Bjelorusije. KV nema za cilj preuzimanje državne vlasti na neustavan način, ne poziva na organizaciju i pripremu akcija kojima se krši javni red.

Glavni sastav Koordinacionog vijeće uključuje 70 članova, a ostali podnosioci zahtjeva uključeni su u prošireni sastav vijeće. ФFormiranje glavnog sastava vijeće trebalo bi biti izvedeno na takav način da uključuje Bjeloruse koji su poštovani u raznim grupama stanovništva. N Tokom svoje prve sjednice, Koordinaciono vijeće glasa za imenovanje 7 članova  Prezidijuma.

Radne grupe

  • Hrišćanska vizija
  • Podrška bjeloruskog jezika i kulture
  • Fem grupa
  • Inicijativa «КОТГС»
  • Sindikat ONLINE
  • Političke zatvorenice i kršenjia ljudskih prava
  • Ekonomska
  • Regionalna
  • Podrška za poslovanje
  • Obrazovanje

Web stranica Koordinacionog vijeća: https://rada.vision/by